• Balesetbiztosítás
  A Colonnade (régen AIG) Csoportos Balesetbiztosítás a szakszervezet 80 év alatti tagjai részére nyújt gazdaságos és hatékony 24 órás, világszerte érvényes biztosítási védelmet. Balesetből eredő kórházi ellátás vagy baleseti műtét esetén közvetlen anyagi támogatást nyújt a munkavállalóknak, nagyban elősegítve ezzel a mielőbbi gyógyulás feltételeinek megteremtését.
 • Vodafone flotta
  A tagok 2005. április 1-től kedvezményes Vodafone Flotta előfizetői szerződés megkötésére jogosultak. A hálózaton belüli valamennyi hívás ingyenes.
 • Utasbiztosítás
  A külföldi utasbiztosítás MÖSZ tagoknak ingyenes, hozzátartozóknak 580 Ft/fő/nap
 • Kedvezményes üdülés
  A szakszervezet tagságának kedvezményes üdülést biztosít saját üdülőiben: Szanazug, Zsóri-fürdő, Gergelyiugornya
 • Segélyek
  A szakszervezeti tag gyermekének születése esetén 50.000 Ft szülési segélyt folyósít. Házastárs vagy egyenesági rokon halála esetén 50.000 Ft temetési segélyt nyújt. Váratlan esemény kapcsán az arra rászorulóknak szociális segélyt folyósít.

MSZ EDDSZ-MÖSZ sajtótájékoztató

Újabb garantált közbenső sávokat, „lépcsőket” várunk el beépíteni a sávos szakdolgozói bérfejlesztésbe, mely 2024. március 1-jétől kerül bevezetésre. Bár sok javaslatunkat befogadták, azonban mindaddig nem fogadjuk el a Belügyminisztérium ajánlását, amíg legalább 5 garantált „lépcső” nem biztosítja az előmeneteli rendszert a 0-51 év szolgálati időtartam (gyakorlati idő) alatt.

Az EDDSZ/MSZ EDDSZ már 2004-ben egyenlőségi jelet tett az egészségügyi és szociális ágazati munkavállók közé. A szociális ágazati munkavállalók javára is többéves bérfelzárkóztató programot szeretnénk aláírni, mert elfogadhatatlan a nemzetgazdasági ágazatban a keresőviszonyokban utolsók közötti kullogásuk. Garanciát kérünk a szociális ágazatban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók megemelt bérezésére az egészségügyi ágazatban foglalkoztatott szakdolgozók bérezésével megegyezően.

 

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről szóló 1681/2022. (XII. 28.) Korm. határozat rendelkezik az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről, és végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról. 

A szakdolgozói béremelés első üteme a 2023. július 1-től végrehajtott egységesen 18%-os mértékű alapbéremeléssel végrehajtásra került.

A szakdolgozói béremelés második ütemének végrehajtását a 2023. december 21-én kihirdetett 2023. évi XCI. törvény határozta meg. A második ütem 2024. március l-jétől valósul meg, amely szerint az egészségügyi szakdolgozók alapbére 2024. március 1-jére eléri az orvosi átlagos alapbér 37 százalékát. Ehhez szükséges – a törvény szerint - egy új típusú, sávos bérezési rendszer kialakítása. A sávos fizetési rendszer kialakításával, a sávokon belül kiemelt vagy alap besorolással a minimálisan és maximálisan fizetendő és fizethető alapbér (illetmény) is meghatározásra került. Az egészségügyi szakdolgozó munkavállalók bér szerinti besorolásának az érintett egészségügyi dolgozó szakmai tevékenységének jellegéhez igazodó szakmai szempontjai a törvényben meghatározásra kerültek. 

A törvény végrehajtásának egyes részleteit kormányrendelet szabályozza. A kormányrendelet tervezetét 

 • a Stratégiai Partnerségi Megállapodás keretében december 14-én írásban véleményeztük,
 • szakmai egyeztetést folytattunk december 15-én Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkárral és munkatársaival, 
 • a társadalmi egyeztetés keretében a jogszabály tervezethez véleményt, észrevételeket és javaslatokat terjesztettünk elő december 22-én a Belügyminisztériumnak. 
 • jeleztük továbbá, hogy az elfogadott törvény az általunk igényelt és javasolt módosításokat nem vette figyelembe. Ezért az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-i béremelésének megfogalmazott eddigi álláspontunkat fenntartjuk.

Javaslataink a kormányrendelethez:

 • Javasoltuk a szakdolgozói munkakörök, a képesítési feltételek (illetve kompetenciák) és a fizetési osztályba sorolás egyértelmű meghatározását.
 • Javasoltuk a személyes közreműködés engedélyezése és szerződése tekintetében a munkaidő korlát figyelembevételét és érvényesítését.
 • Javasoltuk annak kimondását és garanciális biztosítását, hogy 2024. március 1-től az átlagosan 20%-os béremelés a megszüntetésre kerülő pótlékok, egyéb juttatások (melyek fedezete jelenleg is biztosított) illetménybe épülésén felül illeti meg az egészségügyi szakdolgozókat.
 • Javasoltuk - a magas leterheltségre tekintettel – további szakmák és szakmakódok beemelését a kiemelt fizetési osztályba.
 • Javasoltuk az egészségügyi szakdolgozók igazságos, garantált és átlátható előmeneteli rendszerének megtartását az orvosok előmeneteli rendszeréhez hasonlóan.

2023. december 29. napján jelent meg a 663/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint az alapellátásban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók 2024. évi bérfejlesztéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról. A Korm. rendelet melléklete meghatározza az egészségügyi szakdolgozók kiemelt fizetési osztályba sorolása feltételeit. A melléklet tételesen tartalmazza a kiemelt szakma megnevezését és szakmai kódját, valamint a kiemelt tevékenységi területet, azaz a szakdolgozói kiemelt munkakörök megnevezését.

20024. január 22-én sajtótájékoztatón, illetve közlemény kiadásával ismételten jeleztük, hogy a törvényben, illetve a végrehajtási kormányrendeletben megfogalmazott bérfejlesztés módszerét nem tudjuk támogatni, mivel

 • az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat gyakorlatilag semmissé teszi. 
 • Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozó alapbéremelésére jogi garanciát nem tartalmaz, azt a munkáltató mérlegelésétől teszi függővé.
 • az általánostól eltérő munkafeltételek ellentételezését csak szűk körben teszi lehetővé, a miniszter által meghatározott létszámban.

Javasoltuk az elfogadott, módosított jogszabályi környezetben

 • az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-i béremelésének végrehajtására a sávon belüli differenciálás szempontjainak meghatározásával országosan egységes munkáltatói útmutatót,
 • az útmutatóban foglalt feltételek szerint lehetséges az egyéni illetmények megállapítása,
 • a helyi munkáltatói szinten a szakszervezet – a kollektív szerződés-kötési jogosultság hiányában - konzultációs jogának biztosítását.

Február 12-én egyeztetést folytattunk Dr. Takács Péter egészségügyi államtitkárral és munkatársaival a 2024. március 1-jétől bevezetésre kerülő új szakdolgozói bértábláról

Az egyeztetésen elhangzott tájékoztatás szerint:

 • A jelenleg még hatályos szakdolgozói bértáblát sávos bértábla váltja, a sávokon belül kiemelt, vagy alap besorolást kaphat a munkavállaló.
 • A sávok minimum és maximum összegei között a munkáltató határozza meg a jövőben az alapbér (illetmény) emelés mértékét, illetve a munkáltató rendelkezik a pótlék(ok)ról is mint ahogyan ez már más ágazatokban is működik.
 • A szakdolgozók a műszak számától, a teljesített ügyelettől, illetve a készenléttől függően az alapbéren felül mozgóbérben is részesülnek.
 • A mozgóbér összegének számítási alapja az alapbér, így az alapbér emelkedésével együtt a mozgóbér összege is növekszik.
 • Elmondhatjuk tehát, hogy a szakdolgozók az új szabályok bevezetésével többszörösen jól járnak.

Az MSZ EDDSZ és a MÖSZ ismét megerősítette álláspontját:

 • nem értettünk egyet és nem fogadtuk el a szakdolgozói béremelés végrehajtásának módját, az új szakdolgozói bértáblát,
 • a garantált előmeneteli rendszer követelésünk részben elfogadásra került, mivel 3 „lépcső” bekerült a bérsávokba, azonban jeleztük, hogy 16-51 év között nem lehet ugyanannyi a bére a szakdolgozóknak, vagyis újabb, legalább 2 „lépcsőt” kell bevezetni,
 • ismételten kezdeményeztük, hogy az EU munkaidő direktívája alól Magyarország egyedül az egészségügyi ágazatban, kizárólag az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásában kezdeményezett és megengedett opt-outra figyelemmel heti 60 munkaóra alapján az ún. önként vállalt többletmunkavégzés szerepeljen az ajánlásban, mivel annak kiemelten nagy a költségvonzata, másfélszeres a díjazása, illetve társadalombiztosítási jogszerző időnek is minősül,
 • megismételtük javaslatunkat egy fentieknek megfelelő ajánlás kiadására.

Több más konkrét felvetésünk, javaslatunk és kifogásunk is volt, ezért abban állapodtunk meg, hogy február 19-én folytatjuk az egyeztetést. 

Időközben február 15-én került aláírásra és az intézményvezetők részére megküldésre a „Belügyminisztérium Ajánlása a 2024. évi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói béremelés végrehajtására”. A BM ajánlás 5 lépésben határozza meg az egészségügyi szakdolgozói béremelés végrehajtásának eljárásrendjét, illetve a béremelés differenciálási lehetőségeit. Az Ajánlás szövegét nem kaptuk meg, és nem véleményeztük

A február 19-i ismételt egyeztetésen 

 • kifogásoltuk, hogy minden ellenkezésünk ellenére a nagy nyilvánosság elé az került, hogy mi támogattuk és elfogadtuk a Belügyminisztérium ajánlását, amely nem felel meg a valóságnak
 • üdvözöltük, hogy néhány javaslatunk befogadásra került, 
 • ragaszkodtunk ahhoz, hogy kerüljön kiegészítésre a BM Ajánlása azzal, hogy a 3 közbenső sáv kiegészítésére feltétlenül további 2 közbenső sávot, „lépcsőt” szeretnénk a 16-51 év között bevezettetni,
 • ragaszkodtunk ahhoz, hogy az önként vállalt többletmunkavégzés mozgóbérként történő meghatározásához és költségvetési támogatásának betervezéséhez,
 • felkértük Dr Takács Péter egészségügyi államtitkár urat, hogy tájékoztassa Dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat a követeléseinkről, melyekről február 22-én sajtótájékoztatót fogunk tartani.

Abban bízunk, hogy a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó szakdolgozói pótlékról szóló BM rendelet szerinti 4 „lépcsős” gyakorlati idő figyelembevétele kellő érvelés lesz az általunk elvárt további 2 „lépcső” bevezetésének alátámasztására az egészségügyi ágazatban foglalkoztatott szakdolgozók részére. A BM rendelet módosítás indoklása szerint:

A módosítás célja a rendvédelmi ágazatban rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozói pótlék mértékének emelése, összhangban a civil egészségügyi szakdolgozók II. ütemű béremelésével.

Célunk továbbra is az, hogy - a stratégiai partnerség keretében - az egyeztetések során olyan igazságos, garantált és átlátható bérezést és előmenetelt biztosítsunk az egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók részére, amely biztosítja tisztességes megélhetésüket és elősegíti társadalmi megbecsültségüket.

 

 

Budapest, 2024. február 22.

 

 

Dr. Cser Ágnes                                                                             Toma Lajos

MSZ EDDSZ elnök                                                                       MÖSZ elnök

olvasás